Zavřít

Cookies na stránkách A.P.O. - ELMOS v.o.s.

Používáme cookies pro podporu interaktivních funkcí, jako je přihlašování a hlasování. Také dovolujeme našim důvěryhodným mediálním partnerům analyzovat využívání našich stránek. Mějte povoleny cookies, abyste mohli využívat všechny možnosti našeho webu. Prohlížením našich stránek s povolenými cookies, souhlasíte s jejich použitím.

0Nákupní košík

Zásady ochrany osobních údajů

 

Společnost A.P.O. - ELMOS v.o.s., se sídlem Pražská 90, 509 01  Nová Paka, IČ: 60111615, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Hradci Králové, spisová značka A 3859, (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.apoelmos.cz
informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1) jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
2) za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
3) komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
4) po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
5) jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva. 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů,
můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese apo@apoelmos.cz.

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti.
Těmito údaji mohou být zejména:

a)         Vaše jméno a příjmení,
b)         obchodní firma,
c)         adresa nebo sídlo společnosti,
d)         identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
e)         telefonní číslo nebo
f)          e-mailová adresa 

Naše webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Více informací o jaké soubory cookies se jedná a co konkrétně dělají, naleznete na našich webových stránkách v sekci „Zásady používání souborů cookies“ nebo zde.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na apo@apoelmos.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že si upravíte nastavení Vašeho uživatelského profilu nebo prostřednictvím odhlašovacího formuláře uvedeného přímo v e-mailu, ze kterého jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

1.1  zpracovatelům, kteří poskytují zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery
1.2  zasílatelské, kurýrské nebo přepravní společnosti, popř.osoby podílející se na dodání zboží: PPL, DSV Road, TNT nebo Česká Pošta
1.3  osobám, které nám poskytují právní a další služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy

Vaše osobní údaje nebudou předány do třetí země (do země mimo EU) ani žádné mezinárodní organizaci.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nejdéle však po dobu pěti let, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a)         právo na přístup k osobním údajům;
b)         právo na opravu;
c)         právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d)        právo na omezení zpracování údajů;
e)         právo vznést námitku proti zpracování;
f)         právo na přenositelnost údajů;
g)         právo podat stížnost na zpracování osobních údajů. 

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese apo@apoelmos.cz.
Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) zpracování je protiprávní, (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (IV) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajů znamená, že nás můžete požádat o předání Vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci. Podmínkou pro využití tohoto práva je možnost technické převoditelnosti.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

A.P.O.-ELMOS v.o.s.