0Nákupní košík

Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

 

společnosti A. P. O. - ELMOS  v.o.s., se sídlem: Pražská 90, 509 01  Nová Paka ; IČ: 188 25 176
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsané v oddílu A, vložka 3859

 I. Definice

Pojmy psané s uvozením (velkým počátečním písmenem) mají význam definovaný v tomto článku.

1.1       Kupujícím se rozumí právnická osoba nebo fyzická osoba uvedená nebo označená jako kupující, odběratel nebo objednatel v Objednávce nebo ve Smlouvě dle článku 2.1.3 těchto VOP.

1.2       Objednávkou se rozumí návrh Kupujícího na uzavření kupní smlouvy doručený Prodávajícímu v souladu s těmito VOP. Objednávku zboží je Kupující povinen učinit písemně, kdy za písemnost v souvislosti se smlouvou se považuje i faxová nebo e-mailová zpráva bez ohledu na to, zda je opatřena elektronickým podpisem či nikoli. Dané právní jednání Kupujícího musí být vždy jako Objednávka řádně označeno nebo musí skutečnost, že se o Objednávku jedná, pro Prodávajícího z daného právního jednání jednoznačně vyplývat. Objednávka musí obsahovat zejména označení Prodávajícího, označení Kupujícího jako objednatele nebo odběratele dle příslušných ustanovení obecně závazných předpisů, specifikaci a množství objednávaného Zboží, datum vystavení Objednávky, jméno a podpis osoby oprávněné za Kupujícího podepisovat, jedná-li se o Objednávku učiněnou písemně v listinné podobě či faxem.

1.3       Prodávajícím se rozumí obchodní společnost A.P.O.-ELMOS v.o.s.,

1.4       Smlouvou se rozumí kupní smlouva uzavřená mezi Kupujícím a Prodávajícím postupem dle ujednání článku II. těchto VOP.

1.5       VOP se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky pro prodej Zboží, které mají povahu všeobecných obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále také jen jako „občanský zákoník"), a které upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího (dále společně také jen jako „strany Smlouvy" nebo „smluvní strany") v případě, že tyto nejsou výslovně specifikovány ve Smlouvě samotné.

1.6       Zbožím se rozumí předmět koupě a prodeje blíže specifikovaný v Objednávce nebo ve Smlouvě dle článku 2.1.3, 2.1.4 těchto VOP.

II. Uzavření Smlouvy

2.1       Smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena pouze za splnění následujících podmínek:

2.1.1    Objednávka učiněná Kupujícím je neodvolatelná po dobu 7 dní po jejím doručení Prodávajícímu. Prodávající je povinen Objednávku Kupujícího potvrdit, samotné doručení Objednávky Prodávajícímu za následek uzavření jednotlivé Smlouvy nemá.

2.1.2    Prodávající doručí Kupujícímu akceptaci Objednávky písemně dle článku 1.2 těchto VOP, ledaže se Prodávající a Kupující předem dohodnou jinak, do 7 dnů ode dne, kdy mu Objednávka byla doručena. Pokud Prodávající akceptuje Objednávku až po uplynutí výše uvedené lhůty, dojde k uzavření Smlouvy rovněž, ledaže Kupující do 3 dnů od přijetí opožděné akceptace Prodávajícího tuto opožděnou akceptaci písemně odmítne.

2.1.3    Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Kupujícímu doručena akceptace Objednávky. Pokud nebyla dodržena shora uvedená lhůta stanovená pro akceptaci, je Smlouva uzavřena 3. dnem poté, co byla doručena Kupujícímu opožděná akceptace Prodávajícího, ledaže Kupující do 3 dnů od doručení opožděné akceptace Prodávajícího tuto opožděnou akceptaci písemně odmítl. Obsah Smlouvy je pak tvořen Objednávkou, její akceptací a těmito VOP. Nedojde-li k uzavření Smlouvy, není Prodávající Objednávkou vázán. Akceptace Prodávajícího, která obsahuje jakékoliv výhrady, změny, doplnění či připomínky k Objednávce nemá účinky akceptace, ale jedná se o nový návrh na uzavření Smlouvy. Tento nový návrh na uzavření Smlouvy je Kupující oprávněn odmítnout ve lhůtě 3 dnů od jeho doručení, jinak jím je vázán a Smlouva je uzavřena za podmínek uvedených v novém návrhu na uzavření Smlouvy 3. dnem po jeho doručení Kupujícímu. Obsah Smlouvy je pak tvořen novým návrhem na uzavření Smlouvy a těmito VOP; nebo

2.1.4    je uzavřena písemnou formou v podobě jedné listiny, která nese označení kupní smlouva nebo označení obdobné povahy a je datována a podepsána Kupujícím a Prodávajícím anebo jejich oprávněnými zástupci. V daném případě je pak Smlouva tvořena textem listiny dle předchozí věty a rovněž těmito VOP.

 III. Předmět Smlouvy

3.1       Předmětem Smlouvy je zejména závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu Zboží a umožnit mu k němu nabýt vlastnické právo a závazek Kupujícího řádně Prodávajícím dodané Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

 IV. Předání zboží a přechod vlastnického práva

4.1       Zboží je Prodávající povinen dodat Kupujícímu kompletní a bez vad a řádně zabalené (viz též 5.3), a to v termínu či době plnění (dále v textu pouze jako „Termín"), které jsou výslovně dohodnuty ve Smlouvě. Není-li Termín ve Smlouvě uveden, je Prodávající povinen dodat Zboží Kupujícímu bez zbytečného odkladu.

4.2       Prodávající je povinen předat Kupujícímu Zboží prosté jakýchkoliv závazků, nároků či práv třetích osob.

4.3       Není-li ve Smlouvě uvedeno pro dodání Zboží jiné místo plnění, splní Prodávající svou povinnost dodat Zboží jeho odevzdáním Kupujícímu v sídle Prodávajícího. O předání a převzetí Zboží jsou strany Smlouvy povinny podepsat předávací protokol. Má-li Prodávající na základě Smlouvy či jiné dohody s Kupujícím odeslat Zboží Kupujícímu, splní Prodávající svou povinnost dodat Zboží Kupujícímu tím, že předá Zboží prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího (dále také jen „dopravce pro Kupujícího") a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci pro Kupujícího.

4.4       Při dodání Zboží (tj. pro účely Smlouvy v případě odeslání Zboží Kupujícímu až v okamžik doručení Zboží dopravcem pro Kupujícího do místa určení), je Kupující povinen si Zboží při dodání pečlivě a odborně prohlédnout a zkontrolovat úplnost a kompletnost dodávky.

4.5       Zjevné vady Zboží nebo neúplnost či nekompletnost dodávky (tj. dodání jiného než objednaného množství Zboží) je Kupující povinen vyznačit v předávacím protokolu nebo na dodacím listu Prodávajícího, jinak se má za to a platí, že Prodávající dodal Zboží nepoškozené (zejména bez zjevných vad) a v požadovaném množství, a Kupující již není oprávněn po Prodávajícím uplatňovat nárok na odstranění vad dodáním chybějícího Zboží, dodáním náhradního zboží za Zboží poškozené či jeho opravu ani nárok na slevu z kupní ceny v dané souvislosti.

4.6       Kupující je povinen Zboží převzít, i když je dodávka neúplná. Kupující je rovněž povinen Zboží převzít, ledaže má Zboží zjevné vady bránící užívání Zboží. V souladu s těmito VOP uplatněné vady Zboží se Prodávající zavazuje odstranit v přiměřené lhůtě, na které se s Kupujícím dohodnou. Právo výběru způsobu odstranění vady má vždy Prodávající, ledaže se s Kupujícím dohodnou jinak.

4.7       Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem předání Zboží Kupujícímu proti podpisu na předávacím protokolu (v případě osobního odběru) nebo předáním Zboží dopravci pro Kupujícího.

4.8       Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny Zboží. 

V. Odpovědnost za vady

5.1       V případě zjištění vady Zboží zašle Kupující Prodávajícímu oznámení vad bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemně nebo spolu s uvedením podrobného popisu reklamovaných vad Zboží a dalších údajů dle tohoto článku.

5.2       Prodávající odpovídá za vady, které má Zboží v době splnění povinnosti dodat Zboží.

5.3       Vady Zboží je Prodávající povinen odstranit vždy v přiměřené lhůtě, na které se s Kupujícím dohodnou, jinak ve lhůtě třiceti (30) dnů od jejich uplatnění.

5.4       Prodávající neodpovídá za vady Zboží vzniklé obvyklým opotřebením, neodborným použitím a zacházením se Zbožím, nebo užíváním Zboží k jiným účelům, než ke kterým je určeno. Prodávající dále neodpovídá za zjevné vady zboží ani za vady zboží spočívající v nekompletnosti dodávky, ledaže tyto vady byly zjištěny při odborné prohlídce Zboží, kterou je Kupující povinen vykonat (viz článek 4.4), a byly vyznačeny v předávacím protokolu nebo na dodacím listu Prodávajícího, nebo kdyby nemohly být Kupujícím zjištěny ani při vynaložení odborné péče.

 VI. Cena a platební podmínky

6.1       Za dodané Zboží se Kupující zavazuje zaplatit Prodávajícímu cenu uvedenou ve Smlouvě. Jelikož je Prodávající plátcem DPH, je oprávněn k ceně Zboží připočíst DPH ve výši a sazbě dle platných právních předpisů. Cena za dopravu Zboží do místa jeho dodání není součástí ceny Zboží, ledaže se Prodávající a Kupující předem prokazatelně dohodli jinak.

6.2       Cenu zboží a cenu dopravy Zboží do místa dodání se Kupující zavazuje uhradit způsobem dohodnutým ve Smlouvě. Na cenu zboží a cenu dopravy Zboží do místa dodání je Prodávající povinen vystavit daňový doklad.

6.3       Není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, činí splatnost daňového dokladu - faktury čtrnáct (14) dnů ode dne jeho vystavení.

6.4       Dnem úhrady ceny Zboží stejně jako dnem úhrady ceny dopravy Zboží se pro účely Smlouvy rozumí den, kdy byla fakturovaná finanční částka připsána na bankovní účet Prodávajícího nebo Prodávajícímu zaplacena v hotovosti oproti příjmovému pokladnímu dokladu.

 VII. Sankční ujednání

7.1       Ocitne-li se některá ze stran Smlouvy v prodlení s úhradou kterékoliv platby dle Smlouvy, je druhá strana oprávněna požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

7.2       Ocitne-li se Prodávající v prodlení s dodáním Zboží, je Kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Zboží včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

7.3       Na jakoukoli smluvní pokutu je oprávněná strana Smlouvy oprávněna vystavit daňový doklad - fakturu se splatností čtrnáct (14) dní ode dne jeho vystavení.

 VIII. Řešení sporů

8.1       Smluvní strany ujednávají, že jejich právní vztah založený Smlouvou se bude řídit českým právem. Jakýkoli spor mezi smluvními stranami vzniklý v souvislosti se Smlouvou bude rozhodován soudem místně příslušným sídlu Prodávajícího.

IX. Ukončení Smlouvy

9.1       Každá ze stran Smlouvy je oprávněna odstoupit od Smlouvy z důvodů ve Smlouvě uvedených, nebo z důvodů, které jsou obsaženy v občanském zákoníku. Není-li výslovně dohodnuto jinak, je Kupující v případě, že mu svědčí právo odstoupit od Smlouvy, povinen před odstoupením stanovit Prodávajícímu dodatečnou přiměřenou lhůtu k odstranění pochybení, která by byla uváděna jako důvod pro odstoupení. Až poté, nebude-li ve stanovené přiměřené lhůtě důvod pro odstoupení odstraněn, je Kupující oprávněn od Smlouvy odstoupit.

9.2       Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, musí být podepsáno oprávněným zástupcem příslušné strany a musí být prokazatelně doručeno druhé straně Smlouvy.

9.3       Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku poškozené strany Smlouvy na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení či náhradu škody vzniklé z porušení Smlouvy druhou ze stran.

 X. Závěrečná ustanovení

10.1     Kupující prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy důkladně seznámil s textem tohoto dokumentu, včetně všech příloh, vzal na vědomí veškeré složitosti a omezení v nich zakotvená a získal veškeré nutné informace ohledně rizik, nenadálých událostí a všech dalších okolností, které mohou ovlivnit smluvní cenu Zboží.

10.2     VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy.

10.3     Ustanovení VOP nabývají vůči stranám Smlouvy účinnosti dnem účinnosti Smlouvy, jejíž jsou součástí.

10.4     Ustanovení VOP jsou závazná pro obě smluvní strany, pokud není Smlouvou výslovně dohodnuto něco jiného.

10.5     Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky. Pokud není ve Smlouvě nebo těchto VOP výslovně stanoveno jinak, řídí se vzájemný vztah stran Smlouvy zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

10.6     Smlouvu lze měnit pouze po vzájemné dohodě obou stran.

10.7     Tyto VOP nabývající účinnosti dnem 1. 9. 2016.

 

V Nové Pace, dne 31. 8. 2016